ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános rendelkezések

(1)  Az EuroFleet Zrt. mint Adatkezelő (a továbbiakban: az Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.eurofleet.hu címen elérhető portál szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a GDPR, valamint jelen adatkezelési tájékoztató alapján jár el.

Adatkezelő a jelen tájékoztató tekintetében:
a)    Adatkezelő neve:                 EuroFleet Zrt.
b)   Székhelye:                           9111 Tényő, Kossuth L. u. 39.
c)    Postacíme:                          9024 Győr, Dugonics u. 16.
d)    Elektronikus (e-mail) cím:     info@eurofleet.hu
e)    Cégjegyzékszáma:               Cg.08-10-001835
f)    Adószáma:                          14291896-2-08

2. Az érintett jogai

Az érintettet az adatkezeléshez kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett jogosult a személyes adatai kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni, amely tájékoztatás különösen a következőkre terjed ki:
a) az Adatkezelőnek és – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a jogos érdekre alapított adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
h) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
i) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
l) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az rá nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A korlátozáshoz való jog:
Az érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adat(ok) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az érintett törlés helyett korlátozást kér;
 • az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az érintett adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését.
Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Automatizált adatkezelés
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a szóban forgó adatkezelés esetében a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Panasz benyújtásához való jog
Az érintett jogosult ara, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a felügyeleti  hatósághoz forduljon, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. A felügyeletei hatóság elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (GDPR 78. cikk).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a GDPR szerinti jogait (GDPR 79. cikk).

 

3. Adatkezelések

3.1 Kapcsolatfelvétel flottakatalógus igénylése és ajánlatkérés céljából  a honlapon keresztül

A kezelt adatok köre: név, munkakör, telefonszám, e-mail cím, az EuroFleet Zrt.-ről történő értesülés forrása.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel flottakatalógus megküldése és ajánlattétel céljából, valamint marketing statisztika készítéséhez szükséges adatok kezelése.

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].

Az adatkezelés időtartama: az adatok megadását követő 1 év, illetve, ha a hozzájárulást visszavonják, a visszavonást követően haladéktalanul.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

 • Soulware Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) mint megbízott informatikai üzemeltető.
 • Hovány Kft. (6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.) mint a honlap fejlesztésével megbízott szolgáltató;
 • Sztraczinszki István EV (5600 Békéscsaba, Kis-tabán u. 11.) mint a honlap fejlesztésével megbízott vállalkozó.

Személyes adatok címzettjei:  értékesítési menedzser, marketing munkatárs (az Adatkezelő munkavállalói)

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@eurofleet.hu e-mail címre küldött levelében, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3.2 Hírlevél küldés és kapcsolatfelvétel értékesítés céljából

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, munkakör, hírlevél postafiókba érkezése, hírlevél olvasottsága, az EuroFleet Zrt.-ről történő értesülés forrása, telefonhívás céljából megadott idő.

Az adatkezelés célja: hírlevél szolgáltatáshoz, elérési statisztika készítéséhez és telefonos kapcsolatfelvételhez kapcsolódó személyes adatok kezelése.

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont].

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától számított 10 év, illetve - ha a hozzájárulást visszavonják - a visszavonást követően haladéktalanul.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

 • R-Salus Kft. (3900 Szerencs, Alkotmány út 53.) mint megbízott marketingkommunikációs tanácsadó;
 • Soulware Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) mint megbízott informatikai üzemeltető.

Személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő munkavállaói.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a marketing üzenet aljára beillesztett „Leiratkozás” gombbal, vagy az info@eurofleet.hu e-mail címre küldött levelében, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

3.3 Ügyfélkapcsolati adatok kezelése

A kezelt adatok köre: ügyfelek kapcsolattartóinak neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja:  a szerződések teljesítéséhez szükséges ügyfélkapcsolati adatok kezelése.

 Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

Az adatkezelés időtartama: a számviteli beszámoló benyújtásától számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: Soulware Zrt.  (1031 Budapest, Záhony utca 7.) mint megbízott informatikai üzemeltető.

Személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő munkavállaói.

 

3.4. Flottabérleti szerződés megkötése és a szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre:  
- autóhasználó neve, munkaköre, telefonszáma, email címe;
- ügyfél kapcsolattartó neve, munkaköre, telefonszáma, email címe;
- egyéni vállalkozó neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja:  flottabérleti szerződés megkötése és a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
- az ügyfél kapcsolattartóinak adatai tekintetében: az Adatkezelő jogos érdeke  [GDPR 6. cikk (1) f) pont];
- az autó használójának adatai tekintetében: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont];
- az egyéni vállalkozók esetében: a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b) pont].

Az adatkezelés időtartama:
- az egyéni vállalkozók és az ügyfél kapcsolattartói adatok tekintetében: a számviteli beszámoló benyújtásától számított 8 év;
- az autó használójának adatai tekintetében: a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, illetve - ha a hozzájárulást nem vonják vissza - a szerződés megszűnésétől számított 6 hónap.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
- Soulware Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) mint megbízott informatikai üzemeltető;
- INNODOX Technologies Zrt. (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.) mint a https://eszamla.printsoft.co.hu/ portál üzemeltetője
- Számlaközpont Zrt. (7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1) mint a www.szamlakozpont.hu portál üzemeltetője.

Személyes adatok címzettjei:  az Adatkezelő munkavállalói.

 

3.5. Bírság ügyintézés

A kezelt adatok köre:  a flottabérleti szerződések esetében az ügyfél részéről az autót használó természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe; fénykép az autóról.

Az adatkezelés célja:  A bírságok ügyintézéséhez kapcsolódó adatok kezelése abban az esetben, ha az ügyfél a bírságról való előzetes értesítést igényli.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

Az adatkezelés időtartama: a számviteli beszámoló benyújtásától számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
- Soulware Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) mint megbízott informatikai üzemeltető;
- INNODOX Technologies Zrt. (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.) mint a https://eszamla.printsoft.co.hu/ portál üzemeltetője;
- Számlaközpont Zrt. (7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1) mint a www.szamlakozpont.hu portál üzemeltetője.

Személyes adatok címzettjei:  az Adatkezelő munkavállalói (Back Office vezető; irodavezető).

 

3.6. OMV üzemanyagkártya szolgáltatás

Ezen adatkezelés tekintetében az EuroFleet Zrt., az OMV Hungária Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a.) és az OMV-International Services Ges.m.b.H (A-1020 Bécs, Trabrennstraße 6-8.) közös adatkezelőnek minősülnek. Az adatkezelési tájékoztatót közös adatkezelésről a Melléklet tartalmazza.

 

3.7 Cookie-k („sütik”) használata

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A cookie-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a felhasználónak nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Hogyan használjuk fel a cookie-kat?

 

Milyen típusú cookie-kat alkalmazunk?

a) Szükséges cookie-k
Ezek olyan cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal optimális működéséhez, illetve a weboldal különböző funkcióinak használatához.

b) Elemző cookie-k
Az elemző cookie-k célja, hogy segítsenek nekünk a weboldal teljesítményének fejlesztésében. Az elemzési célú cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal látogatóinak tevékenységéről.

c) Marketing cookie-k
A marketing célú cookie-k biztosítják a közösségi portálokkal való együttműködést, illetve azt, hogy a minél relevánsabb reklámok jelenhessenek meg a felhasználó számára

d) Adatkezelőtől származó és harmadik féltől származó cookie-k
A honlapunkon található cookie-k esetében megkülönböztetünk az Adatkezelőtől (a www.eurofleet.hu domainról) származó, illetve harmadik féltől (a www.eurofleet.hu domaintól eltérő domainról) származó cookie-kat.

Milyen cookie-kat használunk?

 

Az Adatkezelőtől származó cookie-k a következők:

Név

Típus

Funkció
leírása

Lejárat

Igényel-e felhasználói hozzájárulást?

eurofleet_session

Szükséges

Az oldal működéséhez szükséges munkamenet adatokat tárolja.

2 óra

Nem

popup

Szükséges

Bannerek kezelésére szolgál. Korlátozza, hogy 1 embernek 1 órán belül csak egyszer jelenjen meg popup.

1 óra

Nem

 

A harmadik féltől származó cookie-k a következők:

Domain neve

Típus

Szolgáltatás leírása

További információ

Igényel-e felhasználói hozzájárulást?

bisnode.hu

Szükséges

Az EuroFleet Zrt. Bisnode tanusítványának naprakész állapotának megjelenítéséhez szükséges. A honlap láblécében látható kép formájában jelenik meg a látogató személyes adataitól függetlenül.

-

Nem

doubleclick.net

marketing

A Google Ad Manager szolgáltatása segít a látogatók számára releváns, testre szabott hirdetések megjelenítésében. Ehhez a szolgáltatás cookie-kat használhat.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

Igen

googleadservices.
com

marketing

A Google Ads szolgáltatása segít a látogatók számára releváns, testre szabott hirdetések megjelenítésében. Ehhez a szolgáltatás cookie-kat használhat.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

Igen

google.com
google.hu

elemző

A web alapú szolgáltatásaink működéséhez a Google Analytics szolgáltatásait vesszük igénybe.  A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy az Adatkezelő relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google keresésben) és szerte az interneten.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

 

Igen

facebook.com

marketing

 A honlap az fr cookie-t használja.
Az fr marketing célú cookie, amelynek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Igen

manager.smartlook.com

elemző

A web alapú szolgáltatásaink működéséhez a Smartlook szolgáltatásait vesszük igénybe.  A Smartlook elemző eszköz, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. A látogatók személyes adatai nem kerülnek rögzítésre, csupán az, hogy mikor mely területét pásztázzák weboldalunknak.

https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/

Igen

youtube.com

marketing

A youtube.com cookie-k a következő szolgáltatást nyújtják:

 • GPS: Egyedi ID-t regisztrál mobileszközökön, hogy nyomonkövetést tegyen lehetővé a GPS koordináták földrajzi helymeghatározása alapján. Lejárata: a munkamenet végén.
 • PREF: Egyedi ID-t regisztrál, amit a Google használ, hogy statisztikát állítson fel a látogató Youtube videó-használati szokásairól a különböző webhelyeken keresztül. Lejárata: a látogatástól számított 8 hónap.
 • VISTOR_INFO1_LIVE: Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét az integrált YouTube videót tartalmazó oldalakon. Lejárata: a látogatástól számított 179 nap.
 •  YSC: Egyedi ID-t regisztrál, hogy nyilvántartsa a felhasználó által megtekintett YouTube videókat. Lejárata: a látogatástól számított 179 nap.

https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=hu&visit_id=636842874636615340-3253979131&rd=1

Igen

 

A cookie-k karbantartása

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a cookie-kat. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a következő webhelyen érhetők el: aboutcookies.org. A felhasználó törölni tudja a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

A portálon alkalmazott cookie-k engedélyezéséhez, illetve elutasításához a felhasználónak csak ki kell választania az alábbi két link közül a megfelelőt: Hozzájárulok a cookie-k használatához / Nem járulok hozzá a cookie-k használatához.

A szükséges cookie-k alkalmazása nem igényel felhasználói hozzájárulást, míg az elemző és a marketing célú cookie-k alkalmazásához a felhasználónak hozzá kell járulnia. Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy amennyiben a cookie felhasználói hozzájárulást igényel és a felhasználó a hozzájárulást nem adja meg, a portál néhány funkciója nem fog megfelelően működni.


MELLÉKLET

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KÖZÖS ADATKEZELÉSRŐL

 OMV üzemanyagkártya szolgáltatás

 

Személyes adatai kezelése során a szükségesség, arányosság és átláthatóság elvét követve, kötelességük tájékoztatni Önöket az alábbiakról:

 • Az adatkezelők azonosító adatai

Név:                  EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
Székhely:          9111 Tényő, Kossuth L. u. 39
Cégjegyzékszám: 08-10-001835
Email cím:          info@eurofleet.hu

Név:                   OMV Hungária Kft.
Székhely:             1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a.
Cégjegyzékszám:  01-09-071584
Adószám:            10542925-2-44
Email cím:            privacy@omv.com

Név:                  OMV-International Services Ges.m.b.H
Székhely:           A-1020 Bécs, Trabrennstraße 6-8.
Email cím:          privacy@omv.com

Az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az OMV Hungária Kft. valamint OMV-International Services Ges.m.b.H a továbbiakban együtt: az Adatkezelők.

 

 • Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelők részéről a 3. pontban felsorolt személyes adatok tekintetében végzett adatkezelés jogalapja a következő:
- a 3.a) pontban felsorolt adatok esetében az Adatkezelők jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) f) pont]; valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
- a 3.b) pontban felsorolt adatok esetében az autót használó azon természetes személy hozzájárulása, aki az autót a jogi személy Ügyfél és EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött bérleti szerződés alapján használja [GDPR 6. cikk (1) a) pont];
- egyéni vállalkozó ügyfelek esetében a 3.b) és 3.c) pontban felsorolt adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b) pont], valamint – az adó- és számviteli jogszabályokban előírt –  jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes, kifejezett hozzájáruláson és megfelelő tájékoztatáson alapuló kell, hogy legyen, ezért az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Közvetítő által és az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság és OMV-International Services Ges.m.b.H részére végzett tartós közvetítői tevékenység során felmerülő adatkezelés előfeltétele az adatvédelmi tájékoztatáson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulás. Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonást megelőzően.

Adatkezelők kifejezetten felhívják az Ügyfél, mint érintett figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható.

A Ügyfél ugyanakkor tudomásul veszi, hogy  amennyiben nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatai kezelésére vonatkozóan, illetve amennyiben azok törlését kéri, az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Közvetítő által és az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság részére végzett tartós közvetítői tevékenység megtagadásához vezet; valamint  amennyiben jogszabály az Adatkezelők részére kötelező adatkezelést ír elő, az Ügyfél által kért törlésnek az OMV csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Ügyfél a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelők kezeljék, azaz mint Adatkezelők adatbázisába kerüljenek és azokat a EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság minden további ellenszolgáltatás nélkül kezelje, továbbá az OMV részére ellenszolgáltatás nélkül átadja, és az OMV azokat, minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, az OMV Csoporton belüli gazdasági társaságok részére átadja, de kizárólag  EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közvetített üzemanyag kártya szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben.

Az Adatkezelők a személyes adatokat a következő célból kezelik:
- az ügyfelekkel a szerződések megkötése, az üzemanyagkártyák menedzsmentjével (megrendelésével, elkészítésével és nyilvántartásával) kapcsolatos feladatok ellátása;
- bonitás vizsgálat elvégzése;
- az Adatkezelők egymás közötti elszámolásának elkészítése érdekében
- a kártyabirtokos felhasználói fiókjának működtetése, valamint az üzemanyagkártyával kapcsolatos on-line szolgáltatások elérésének és használatának biztosítása;
- ügyféllel történő kapcsolattartás, számlázási feladatok ellátása.

 

 • A kezelt adatok köre

Az adatkezelés a következő adatokra terjed ki:

  • csak jogi személy ügyfelek esetén: pénzügyi ügyintéző neve, e-mail címe, telefonszáma;
  • rendszám, tranzakciókkal összefüggő adatok, így különösen a vásárolt termék neve, mennyisége, ellenértéke, időpontok, helyszínadatok;
  • csak egyéni vállalkozó ügyfelek esetén: egyéni vállalkozó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, bankszámlaszáma, nyilvántartási száma.

Az Adatkezelők jelen adatkezelés érdekében – a hozzájáruló nyilatkozat kivételével – az autót használó természetes személy nevét kifejezetten nem gyűjtik, azonban az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyéb adatkezelései esetében az autót használó természetes személy nevét gyűjti, így fennáll a lehetősége annak, hogy e természetes személy neve a 3.b) pontban megadott adatokkal kapcsolatba hozható.
A 3. c) pontban foglalt adatok esetében az érintett egyéni vállalkozó személyes adatainak szolgáltatása az üzemanyagkártya-szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben az érintett a személyes adatokat nem adja meg az Adatkezelők részére, az üzemanyagkártya-szerződés nem jön létre.

 

 

 • Az adatkezelés időtartama

 Amennyiben az üzemanyag kártya szerződés megkötésére nem kerül sor, az Ügyfél személyes adata legkésőbb az adatok megadásától számított 12. hónap végén törlésre kerül.
Amennyiben üzemanyag kártya szerződés létrejön:

  • a 3.a) pontban meghatározott adatok a számviteli törvény szerinti beszámoló benyújtását követő 8 év elteltével kerülnek törlésre;
  • a 3.b) pontban meghatározott adatok, valamint az autót használó természetes személy neve esetében:
   • amennyiben az autót használó természetes személy a hozzájárulását visszavonja, az személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. A törlés úgy valósul meg, hogy az autót használó személy neve és a 3.b) pontban használt adatok között a kapcsolatot az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszünteti, így az autót használó természetes személyt a továbbiakban nem lehet azonosításra alkalmas módon összekapcsolni a 3.b) pont szerinti adatokkal. A 3.b) pont szerinti – a továbbiakban személyes adatnak nem minősülő – adatokat az Adatkezelők az adó- és számviteli jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a számviteli beszámoló benyújtását követő 8 évig kezelik.
   • amennyiben a hozzájárulást nem vonják vissza, az autót használó természetes személy neve a jogi személy Ügyfél és az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött üzemanyagkártya szerződés megszűnését követő 6 hónap elteltével kerül törlésre azzal, hogy a 3.b) pont szerinti adatokat a 4.b) i) pontban foglalt időtartam végéig kezeli a továbbiakban.
  • egyéni vállalkozó ügyfelek esetében a 3.b) és 3.c) pontban meghatározott adatok a számviteli beszámoló benyújtását követő 8 év elteltével kerülnek törlésre.

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az érintett személyes adatokat az Adatkezelők munkavállalói a feladataik ellátáshoz szükséges mértékben jogosultak megismerni. Az Adatkezelők a személyes adatokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Az Adatkezelők a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítják.
Az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az OMV és az OIS a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:
- OMV Solutions GmbH (A-1020 Bécs, Trabrennstraße 6-8.,);
- FrontLine Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság,4242 - Hajdúhadház, Petőfi utca 2., laszlo.fedor@t-online.hu;
- Great Deal Trading Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 4242 - Hajdúhadház, Petőfi utca 2., laszlo.fedor@t-online.hu;
- OMV Petrom Global Solutions SRL, Petrom City, Coralilor street 22, Tower building, 2nd floor, 043 office, Románia, info.globalsolutions@omv.com;
- OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova č.25, 851 01 Bratislava, Szlovákia, info.sk@omv.com;
- OMV Solutions GmbH, Trabrennstrasse 6-8 1020 Vienna, Ausztria, info.globalsolutions@omv.com;
- Routex Elfogadóhelyek, http://www.routex.com.

6. Az érintettek jogai, jogorvoslat, adatvédelmi kapcsolattartó
Az érintettek jogosultak (1) az adatfeldolgozásra vonatkozóan tájékoztatást és hozzáférést; (2) személyes adatuk helyesbítését (3) a kötelező adatkezelés eseteit kivéve, személyes adataik törlését, illetve korlátozását; (4) továbbá az adataik továbbítását (5) adataik hordozható formában rendelkezésre bocsátását igényelni; (6) illetve személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tiltakozni, ugyanolyan egyszerűen, mint ahogyan a hozzájárulást megadták. Az (1)-(6) alatt nevesített jogok esetében további tájékoztatás az Adatkezelők honlapján érhető el a következő linken:
- EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság: https://www.eurofleet.hu/
-  OMV  Hungária Kft.: www.omv.hu
- OMV-International Services Ges.m.b.H: www.omv.hu
Az Adatkezelő kötelesek az érintett kérelmének eleget tenni és a GDPR-ban meghatározott határidőn belül eljárni, tájékoztatást nyújtani, intézkedni.
Adatkezelők nem végeznek automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, illetve profilalkotást. Amennyiben az Adatkezelők a jövőre nézve mégis ilyen irányú adatkezelési tevékenységet végezne, erről kifejezetten tájékoztatja az érintettet és beszerzi előzetes tájékoztatáson alapuló, bármikor visszavonható előzetes kifejezett hozzájárulását. Ilyen esetben az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal, illetve profilalkotás ellen tiltakozhat, emberi beavatkozást kérhet.
Kérelem, panasz benyújtása esetén az Adatkezelők köteles az adatvédelmi kapcsolattartót értesíteni, azonban Ön, mint érintett megkeresésével közvetlenül is fordulhat hozzá az alábbi elérhetőségen: EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9111 Tényő, Kossuth L. u. 39., e-mail: info@eurofleet.hu; OMV  Hungária Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a, e-mail: privacy@omv.com.; OMV-International Services Ges.m.b.H, A-1020 Bécs, Trabrennstraße 6-8. e-mail: privacy@omv.com  Az érintett adatvédelmi jogainak megsértése, illetve veszélyének fennállása esetén, az érintett jogosult panasszal élni az illetékes adatvédelmi hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf. 5; tel.: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett ezt meghaladóan jogosult a lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál polgári eljárást indítani személyiségi jogainak megsértése esetén. Az érintett továbbá jogosult kártérítést érvényesíteni az adatkezelővel és adatfeldolgozókkal szemben.
7. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens kezelése
Adatkezelők az adatbiztonságról a GDPR szerint megkívánt technikai és fizikai színvonalon gondoskodik és megteszik továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák az adatvédelmi incidenseket, a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelők kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítják, előzetesen felhívnak a GDPR szerinti adatbiztonsági kötelezettségeinek teljesítésére.
Az Adatkezelők adatvédelmi incidens esetén tájékoztatják 72 órán belül a NAIH-ot a GDPR-ban és a nemzeti adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az érintettet az adatvédelmi incidensről. Abban az esetben, ha az érintett tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé az Adatkezelők részéről, az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.