Nyereményjáték!

Mivel rendkívül fontos számunkra, hogy a Hosszú Katinkával közösen szervezett jótékonysági licitünk híre minél több emberhez eljusson, ezért nyereményjátékot szervezünk, melyben egy Apple iPad 6-ost sorsolunk ki. Amennyiben ideje engedi, kérjük ossza meg Ön is a posztot és vegyen részt a nyereményjátékban. A poszt a képre kattintva érhető el.

 

 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. AzEuroFleet Zrt., (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. és 8. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező által üzemeltetett, Facebook oldalán https://www.facebook.com/eurofleet.flottakezeles oldalon posztolt játékfelhívásra és közzétett játékfeladatra releváns reakció (továbbiakban: Pályázat).

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2019. október 19-én 11:15 órakor indul, és 2019. november 8-án, 23:59 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. november 8. 23:59.

3. Egy Játékos bejegyzésenként egy érvényes Pályázatot küldhet be, és a Játék érvényes Pályázói közül az elért eredmény összesítésével, a szervező választja ki a nyertes Játékost. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játék nyereménye:

1, azaz egy darab Apple iPad 6 (2018) WiFi 32GB

A nyeremény eredményeinek összesítésére 2019. november 11. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában is közzéteheti, az összesítésétől számított 7 napon belül a https://www.facebook.com/eurofleet.flottakezeles Facebook oldalon is. Az ajándékok nyerteseit privát üzenet formájában keresi fel, akinek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és posta címét. A Szervező az ajándékokat postai úton vagy személyesen juttatja el a nyertesekhez.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező EuroFleet Zrt. dolgozói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

9. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés és szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.eurofleet.hu/cikk/nyeremenyjatek-10-19-2019-222 internetes oldalon.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

13. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője az EuroFleet Zrt., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@eurofleet.hu, vagy írásban a 9024 Győr, Dugonics u. 16. levelezési címen.

A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem csak a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába is kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.